Jakarta Fashion Week 2012 – Day 7 – Barli Asmara & Sebastian Gunawan

The Body Shop "Flare of Beauty Fashion Show" - a collaboration with Barli Asmara

Great shows in the audience at the show

Barli Asmara

Dewi Fashion Knights - Sebastian Gunawan

Sebastian Gunawan

Sebastian Gunawan

Sebastian Gunawan

Sebastian Gunawan

Sebastian Gunawan

Sebastian Gunawan

Sebastian Gunawan

Sebastian Gunawan